Aktualitātes

29|04|2020

APSTĀKĻI, UZ KURIEM TIEK BALSTĪTS PRETENDENTA PASKAIDROJUMS PUBLISKĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ PAR PIEDĀVĀJUMA ZEMO CENU

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2020. gada 30. marta spriedums lietā Nr. SKA-605/2020

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Senāts) ir pieņēmis spriedumu lietā, kas tika ierosināta, pamatojoties uz SIA “Skonto būve” (SIA) pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar SIA kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2019. gada 9. maija spriedumu (Spriedums). SIA piedalījās Latvijas Universitātes (Pasūtītāja) rīkotajā iepirkumā, kurā viens no vērtēšanas kritērijiem bija pretendentu piedāvāto tehniskā projekta sastāvā iekļauto inženiersistēmu un iekārtu regulārās apkalpošanas izmaksu apjoms gadā, kuru bija paredzēts vērtēt, pamatojoties uz finanšu piedāvājumā ietverto informāciju.

Piedāvājumu, līdztekus citiem pretendentiem, iesniedza arī SIA. SIA piedāvāja veikt inženiersistēmu un iekārtu regulāro apkopi par 0,33 latiem gadā, norādot, ka šāda cena ir noteikta, piešķirot 25 899,67 latu atlaidi. Pasūtītāja, konstatējot, ka patiesais iekārtu apkopes izmaksu apjoms gadā ir 25 900 lati, SIA piedāvājuma vērtēšanā ņēma vērā faktisko izmaksu apjomu, nevis SIA piedāvāto cenu ar noteikto atlaidi. Par uzvarētāju iepirkumā tika atzīts cits pretendents.

SIA vērsās pie Pasūtītājas un vēlāk arī Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu atlīdzināt publiskajā iepirkumā tai nodarītos mantiskos zaudējumus (neiegūto peļņu 1 655 441 eiro). Administratīvā rajona tiesa ar savu Spriedumu pieteikumu noraidīja, norādot, ka SIA iepirkuma procedūras paredzamās norises gaitā nebūtu ieguvusi tiesības slēgt iepirkumu līgumu arī gadījumā, ja Pasūtītāja procedūras laikā būtu rīkojusies tiesiski un būtu vērtējusi to cenu par inženiersistēmu un iekārtu regulārās apkalpošanas izmaksām gadā, kuru SIA piedāvāja. Tāpat tika norādīts, ka iepirkuma paredzamās norises gaitā, pieteicējas piedāvājums būtu atzīts par nepamatoti lētu, jo SIA norādītā cena netiek balstīta uz objektīviem datiem un izrietošiem racionāliem apsvērumiem. SIA par Spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

Senāts spriedumā ir secinājis, ka, no Publisko iepirkumu likuma, tostarp no tā 48. panta izriet, ka pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja pretendenta piedāvātā zemā cena rada objektīvas šaubas par līguma pilnīgas un pienācīgas izpildes iespējamību. Tāpat no minētā likuma izriet, ka piedāvājuma zemā cena var tikt izskaidrota arī ar citiem apstākļiem, nevis tikai ar kādiem noteiktiem un likumā minētiem apstākļiem.

Senāts nolēma, ka tiesa ar Spriedumu ir nepamatoti sasaistījusi SIA izredzes uzvarēt iepirkumā tikai ar tās sniegtā skaidrojuma atbilstību Publisko iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem un šāds secinājums varēja novest pie lietas nepareizas izskatīšanas, tādējādi Spriedums ir atceļams un lieta nododama Administratīvajai rajona tiesai jaunai izskatīšanai.


Spriedums pieejams:
http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/administrativo-lietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2020


Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tiesas nolēmumu, Jūs varat sazināties ar ZAB “Azanda & Associates”, rakstot uz e-pastu: info@azanda.lv 
Sākums
 
© 2020 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»