Aktualitātes

30|10|2019

Eiropas Savienības tiesa skaidro “ķeksīša” nozīmi personas datu apstrādes piekrišanai

Eiropas Savienības tiesas (EST) 2019. gada 1. oktobra spriedums lietā Nr. C-673/17 Planet49 GmbH.

EST sniedza prejudiciālo nolēmumu lietā par piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā lietā Vācijas patērētāju tiesību aizsardzības apvienība cēla prasību pret tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu sniedzēju Planet49 GmbH.

Prasītājs uzskatīja, ka Planet49 savā mājaslapā reklāmas loterijas nolūkā apstrādā personas datus bez pienācīgi saņemtas personu piekrišanas. Tāpat prasītājs norādīja, ka Planet49 nav sniegusi pietiekamu informāciju par personas datu tālāknodošanu trešajām personām – saviem sadarbības partneriem.

Planet49 savā mājaslapā bija ievietojis divas sadaļas ar paskaidrojošu tekstu par piekrišanu datu apstrādei. Šis teksts saturēja izvēles rūtiņas – par piekrišanu Planet49 sadarbības partneru piedāvājumu saņemšanai un par piekrišanu personas datu apstrādei. Otrā rūtiņa tika ieķeksēta automātiski.

EST secināja, ka par pienācīgi dotu piekrišanu personas datu apstrādei nevar tikt uzskatīta atļauja, kas formulēta kā automātiski ielikts ķeksītis. Proti, konkrētajā gadījumā lietotājam, kurš nevēlas sniegt savu piekrišanu personas datu apstrādei, pašam ir jāizņem ķeksītis. EST norādīja, ka piekrišana jāsniedz aktīvi, tātad nepietiek tikai ar ķeksīša neizņemšanu ailē par personas datu apstrādi.

EST papildus uzsvēra, ka pakalpojumu sniedzējam ir jāsniedz informācija tīmekļvietnes lietotājam par sīkdatņu (cookies) darbības ilgumu, kā arī citu personu piekļuvi sīkdatnēm, lai piekrišana tiktu dota, pilnībā apzinoties visus apstākļus un sīkdatņu funkcionēšanu.


Nolēmums  pieejams:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DAB82FD3CED0A07AA7F27C705AEF27E6?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6899450.


Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tiesas nolēmumu, Jūs varat sazināties ar ZAB “Azanda & Associates”, rakstot uz e-pastu: info@azanda.lv
 


 
Sākums
 
© 2020 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»