Aktualitātes

09|10|2019

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU NACIONĀLĀS TIESAS VAR UZLIKT FACEBOOK PAR PIENĀKUMU IZŅEMT NELIKUMĪGU SATURU

Eiropas Savienības tiesas 2019. gada 3. oktobra spriedums lietā Nr. C-18/18 Eva Glawischnig‑Piesczek v. Facebook Ireland Limited.

Eiropas Savienības tiesa (Tiesa) ir atzinusi, ka Eiropas Savienības dalībvalstu tiesas var uzlikt par pienākumu tādām sociālo mediju platformām kā Facebook tiesisku pienākumu dzēst par nelikumīgu atzītu informāciju, tostarp, personas godu aizskarošus komentārus.

Tiesa tostarp norādīja, ka sociālo mediju platformām ir ne vien pienākums identificēt, dzēst vai bloķēt pieeju oriģinālajam par nelikumīgu atzītajam ierakstam, bet arī citu lietotāju publicētajam saturam, kas ir identisks oriģinālajām par prettiesisku atzītajam ierakstam. Līdz šim Eiropas Savienības tiesību akti paredzēja procesu, saskaņā ar ko sociālo mediju platformām tika iesniegti pieprasījumi, ar kuriem tika lūgts izņemt attiecīgo saturu.

Tiesa tostarp atzina, ka dalībvalsts tiesa, izdodot rīkojumu dzēst vai bloķēt pieeju par nelikumīgu atzītai informācijai, sociālo mediju platformām var uzlikt par pienākumu veikt šādas informācijas dzēšanu vai tās pieejas ierobežošanu pasaules mērogā ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības normu saskaņotību ar starptautiskā līmenī piemērojamām tiesību normām. No šī Tiesas secinājuma izriet, ka pat valstīs, kur attiecīgais saturs normatīvi netiek uzskatīts par prettiesisku, informācija, kas ir atzīta par nelikumīgu, ir dzēšama.

Tomēr Tiesa savā spriedumā ir noteikusi robežas, paredzot, ka dalībvalsts tiesa nevar izdot rīkojumu, ar kuru sociālo mediju platformai tiek noteikts pienākums vispārīgā veidā uzraudzīt informāciju, kas tiek glabāta, nedz arī uzlikt par pienākumu aktīvi meklēt faktus vai apstākļus, kas ir nelikumīgā satura pamatā. Tādējādi leģitīmais mērķis efektīvi aizstāvēt personas cieņu un godu nav sasniedzams ar pārmērīgu pienākumu noteikšanu attiecīgajam tiesību subjektam.


Pieejams: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FA342946F7CB356EB30D14B3795405C3?text=&docid=218621&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1465302


Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tiesas nolēmumu, Jūs varat sazināties ar ZAB “Azanda & Associates”, rakstot uz e-pastu: info@azanda.lv


 
Sākums
 
© 2020 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»