Aktualitātes

02|10|2019

GOOGLE NEPASTĀV TIESISKS PIENĀKUMS IEVĒROT “TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM” ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJAS

Eiropas Savienības tiesas 2019. gada 24. septembra spriedums lietā Nr. C‑507/17 “Google LLC, Google Inc. tiesību pārņēmēja pret Commission nationale de l’informatique et des libertés”.

Ar 2016. gada 10 marta lēmumu Francijas Valsts informātikas un brīvību komisija (Komisija) uzlika Google sodu 100 000 EUR apmērā par Komisijas priekšsēdētājās izteiktā brīdinājuma nepildīšanu ar kuru tika noteikts, ka Google, apmierinot fiziskas personas lūgumu izņemt saites uz tīmekļa lapām, kas parādās, veicot meklēšanu pēc attiecīgās fiziskās personas vārda, ir jāveic izņemšana attiecībā uz visiem Google meklētājprogrammas domēna nosaukuma paplašinājumiem.
 
Eiropas Savienības tiesa ar spriedumu lietā C-507/17 faktiski ir noteikusi tiesību tikt aizmirstam baudīšanas ģeogrāfisko tvērumu un ir atzinusi, ka, apmierinot datu subjekta pieprasījumu interneta meklētāja īpašniekam dzēst no tā atsauci uz šīs personas datiem, attiecīgā informācija ir izdzēšama tikai no Eiropas Savienības dalībvalstīm paredzētajām meklētājprogrammas versijām. Tādējādi Google nav tiesisks pienākums pēc datu subjekta pieprasījuma dzēst atsauci uz informāciju, kas attiecas uz konkrēto datu subjektu, no visu valstu meklētājprogrammas versijām.
 
Tiesa norāda, ka šobrīd Eiropas Savienībā spēkā esošais tiesiskais regulējums interneta meklētājprogrammu īpašniekiem neuzliek par pienākumu veikt pilnīgu atsauču izdzēšanu arī ārpus Eiropas Savienības valstu robežām, līdz ar to lietotājiem, kas attiecīgo meklētājprogrammu lieto trešajās valstīs, minētā informācija, ko datu subjekts ir lūdzis dzēst, joprojām būs redzama.
 
Eiropas Savienības tiesa secina, ka tiesības uz personas datu aizsardzību nav absolūtas tiesības, bet gan ir jāaplūko saistībā ar to funkciju sabiedrībā un jāsamēro ar citām pamattiesībām, tostarp tiesībām uz vārda brīvību un informāciju, atbilstoši samērīguma principam.
 

Pieejams:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=google%2Bright%2Bto%2Bbe%2Bforgotten&docid=218105&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1241118#ctx1
 

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tiesas nolēmumu, Jūs varat sazināties ar ZAB “Azanda & Associates”, rakstot uz e-pastu: info@azanda.lv 
Sākums
 
© 2020 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»